Sotsiaalne rehabilitatsioon

Sotsiaalne rehabilitatsioon

Osutame nii sotsiaalset kui ka tööalast rehabilitatsiooniteenust täiskasvanud psüühikahäirega isikutele.

Rehabilitatsioonimeeskond töötab aadressil: 
Meegomäe küla, Võru vald. Asume Lõuna – Eesti haigla kõrval, erihooldekodu I korrusel. 
Ühistransport Võru linna - buss nr 103 ja nr 104 Haigla peatus.

Rehabilitatsiooniteenusele registreerimine:

 1. Lauatelefonil – 78 68 476
 2. Mobiilil – 53 026 209
 3. e-post – kaidi.kuusk@ehtk.ee
 4. Kohapeal aadressil:  MTÜ L-E Erihooldusteenuste Keskus, Meegomäe küla, Võru vald, Võrumaa

ÜLDPÕHIMÕTTED TEENUSE OSUTAMISEL (välja arvatud teenus koodiga 1001)

 • Enne teenuse osutamist vajaduse korral isiku seisundi hindamine on osa teenusest.

 • Teenus sisaldab abivahendite vajaduse hindamist, sobiva abivahendi soovitamist ja kasutama õpetamist (võimaluse korral isiku tegevuskeskkonnas), vajaduse korral (kui puuduvad spetsiifilised teadmised või õigus abivahendit määrata) vajaliku abivahendi määramiseks teise spetsialisti poole pöördumise soovitamist.

 • Spetsialist on kohustatud soovitama isikul pöörduda teise spetsialisti poole, kui ta näeb selleks vajadust, põhjendades soovituses pöördumise vajadust.

 • Teenus sisaldab eeltööd, kontaktkohtumist teenusesaajaga ja järeltööd, sealhulgas dokumenteerimist.

 • Kõik teenusega kaasnevad kulud sisalduvad teenuse hinnas.

Iga teenuse hinna sisse on arvestatud: 
1) rehabilitatsiooniprotsessis osalemise juhendamine ja võrgustikutöö, sealhulgas võrgustikuliikmete nõustamine, et aidata isikul saavutada rehabilitatsiooni eesmärke ja luua toetav keskkond. Võrgustikutöö ei eelda võrgustikuliikmega kohtumist, seda võib teha ka telefoni, kirja või muu infovahetamise teel. Võrgustiku all mõeldakse nii lähivõrgustikku (pereliikmed, sõbrad, naabrid jt) kui formaalset võrgustikku (omavalitsuse sotsiaaltöötaja, teiste teenuste osutajad, perearst, tööandja jt).

Rehabilitatsiooniprotsessis osalemise juhendamine ja võrgustikutöö on:

 • isiku ja tema võrgustiku nõustamine ja juhendamine ning isiku seostamine teenustega rehabilitatsiooniprotsessis (sh rehabilitatsiooniplaani elluviimisel) juhtumikorralduse põhimõttel,

 • põhjendatud vajaduse korral ja kokkuleppel isikuga kahe või enama rehabilitatsioonimeeskonna spetsialisti osalemine teenusesaaja juhtumiga seonduval võrgustikupartneri nõupidamisel,

 • isiku motiveerimine, jõustamine ja toetamine

 • isikuga teenuse mõjususe analüüsimine;

2) rehabilitatsioonitulemuste hindamine, milleks on:

 • rehabilitatsiooni eesmärkide ja tegevuskava muutmine või täiendamine meeskonnatöö tulemusena,

 • rehabilitatsiooniprotsessi seire ja meeskonnatöö tulemusena mitme spetsialisti tehtavad vahehindamised (sh pikemaaegse programmipõhise sekkumise korral),

 • teenuse tulemuslikkuse ja mõjususe hindamine rehabilitatsiooniprotsessi lõpus, vajaduse korral seostamine teiste teenuste osutajatega.

Osutatavad teenused:

Loovterapeudi teenus – Isiku nõustamine emotsioonide, mõtete, tunnete väljendamisel stressi, ärevuse, depressiooni, madala enesehinnangu puhul ning eneseteadvuse suurendamisel läbi kunstiteraapia. Loovus- ja kunstipõhiste meetodite ja tehnikate rakendamine tegevusvõime arendamiseks isiku terviseseisundist lähtuvalt psühhoteraapilisel, funktsionaalsel ja rekreatiivsel tasandil. Isiku ja tema võrgustikuliikmete konsulteerimine loovtegevuste rakendamiseks isiku tegevuskeskkonnas.

Sotsiaaltöötaja teenus – Sotsiaaltöötaja nõustab, juhendab, ennetab ning lahendab sotsiaalseid probleeme, eesmärgiga toetada isiku edaspidist sotsiaalset toimetulekut. Hindab isiku sotsiaalseid ressursse, aitab kaardistada ja kujundada isiku sotsiaalset lähivõrgustikku. Juhendab ja nõustab isikuga kokkupuutuvaid avalike teenuste osutajaid, lähedasi ning seob isikut avalike teenuste osutajatega.

Psühholoogi teenus – Psühholoogiline nõustamine ja psühhoteraapia osutamine.

Eripedagoogi teenus - Pedagoogilised korrektsioonitegevused kognitiivsete oskuste, kommunikatsiooni, sotsiaalsete oskuste arendamiseks. Orienteerumis- ja liikumisõpetus, punktkirja õpetamine, kommunikatsioonioskuste õpetamine ja arendamine ning infotehnoloogia kommunikatsioonivahendite kasutamise õpetamine nägemis- ja/või kuulmispuudega isikule.

Logopeedi teenus - Kõnepuude korrigeerimine ning kõne ja suhtlemisoskuste kujundamine, sh tegevusvõime täpsustamine.

Kogemusnõustaja teenus - nõustamine sarnase puude, terviseolukorra, kogemuse või erivajadusega inimese poolt, kes on saanud vastava ettevalmistuse.  Teadmiste ja kogemuste vahetamine ning emotsionaalse, sotsiaalse ja/või praktilise toe pakkumine.

Õe teenus - tervise ja enese eest hoolitsemisest teavitamine, nõustamine, haigusteadlikkuse hindamine haiguse ja sümptomitega toimetuleku õpetamine, riskikäitumise juhtimine, isiku lähivõrgustiku nõustamine isiku või tema esindaja juuresolekul/loal terviseprobleemidega toimetulekuks ja toetamiseks. Võrgustikuliikmete nõustamine ja motiveerimine, et toetada isikut rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamisel. 

Arsti teenus – isiku terviseolukorra hindamine ja terviseolukorrast lähtuv nõustamine rehabilitatsiooniprotsessi vältel. Rehabilitatsioonispetsialistide nõustamine valitud meetmete ja sekkumiste rakendamisel (sobivate ja mittesobivate kindlaks tegemine, lähtudes terviseolukorrast). Võrgustikuliikmete (sh pere) konsulteerimine, et toetada isikut rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamisel (arst konsulteerib isikut ja tema võrgustikuliikmeid isiku terviseolukorrast rehabilitatsiooniprotsessi vältel, sh tulenevalt rehabilitatsiooni tulemustest ja mõjust terviseolukorrale).  Abivahendite vajaduse hindamine, sobiva abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine. Teenus ei sisalda arstliku raviplaani koostamist, diagnoosi määramist, raviprotseduuride tegemist, retsepti väljastamist, eriarsti vastuvõtule ega täiendavatele uuringutele suunamist.

Ööpäevaringne majutusteenus – vajadusel osutatakse isikule ööpäevaringset majutusteenust. Majutusruum asub erihooldekodu hoones. Majutuseks on kaks ruumi: 1 ühekohaline (WC ja duširuum asuvad toa lähedal) ja 1 kahekohaline ( omaette WC ja duširuumiga , eraldi sissekäiguga). Toitlustamine on korraldatud vastavalt hoolekandeasutuses kehtivatele nõuetele. Teenusesaajale võimaldatakse majutuse ajal teenuse hinna sees  hommiku- ja õhtusöök. Kõrvalmajas, Lõuna-Eesti Haigla territooriumil, asuvad apteek, toidu- ja esmatarbekaupade kauplus ning kohvik.

Teenus (60 min)Hind
Füsioterapeut31,40
Sotsiaaltöötaja29,92
Eripedagoog30,60
Psühholoog31,48
Logopeed31,92
Loovterapeut30,92
Kogemusnõustaja21,88
Õde31,32
Arst47,20

 

Rehabilitatsioonimeeskond

Hanna Sova - psühhiaater

Kaidi Kuusk - sotsiaaltöötaja

Meriliis Avamere - sotsiaaltöötaja

Anneli Roosmäe - õde

Hingi Uue - õde

Katrin Kivi - õde

Kersti Kõosaar - psühholoog

Ere Tuunas - eripedagoog

Sylva Viin - loovterapeut

Gaida Vassin - füsioterapeut

Juta Kits - logopeed

Liina Mitt - kogemusnõustaja.

Teenuseid osutatakse nii individuaalselt kui perele või grupis, välja arvatud arsti teenus, mida osutatakse ainult individuaalselt. Teenus on ajaliselt piiritletud, st seda ei osutata pidevalt, vaid eesmärgi täitmiseks vajaliku aja jooksul.

Vene keelt kõnelevatele inimestele osutatakse kõiki pakutavaid rehabilitatsiooniteenuseid võrdväärsetel alustel eesti keelt kõnelevate inimestega. Rehabilitatsioonimeeskond osutab vajadusel ja eelneval kokkuleppel teenuseid ka teenusesaaja elukohas.

Rohkem informatsiooni sotsiaalse rehabilitatsiooni kohta leiab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt: sotsiaalne rehabilitatsioon.