Ööpäevaringne erihooldus

Ööpäevaringne erihooldus  on mõeldud inimestele, kes vajavad igapäevaeluga toimetulekul abi ja juhendamist ööpäevaringselt. Ööpäevaringne erihooldus on jagatud kahte ossa vaimse tervise seisundi järgi:  üks teenuse liik on ööpäevaringne erihooldus ja teine liik on ööpäevaringne erihooldusteenus ebastabiilse remissiooniga klientidele. Ööpäevaringset teenust osutatakse  nii Meegomäe majas kui ka  Võru linnas asuvates kortertüüpi majades. 

Meegomäe maja asub Võru linnast 5km kaugusel, männimetsa ja Kubija  järvega piirneval alal.  Samal territooriumil asub ka Lõuna-Eesti Haigla,  mis võimaldab erakorralise- ja eriarstiabi kiiret kättesaadavust (sh psühhiaatriline abi). Võru linna lähedus võimaldab suunata  ja julgustada meie inimesi kasutama  avalikke teenuseid, et olla kursis üldise kogukonda puudutava informatsiooniga  ning  leida  lisaks sobivat huvitegevust ja meelelahutust. Kõik see aitab kaasa headele suhetele kogukonnaga.  Teenuse kasutajate  igapäevaelu korraldamisel lähtume elukvaliteedi mudelist, mille kohaselt oleksid tasakaalus nii töised kui ka vaba aja tegevused ning isiklik areng. Selleks koostatakse koos inimesega tegevusplaan, et jälgida ja hinnata  oma eesmärkide saavutamist. Tegevusplaani koostamisel juhindutakse CARe metoodikast, et arvestada inimese tugevustega , tema soovide ja unistustega.  Teenustele on omistatud EQUASS kvaliteedimärk. Tegevusjuhendajatele lisaks on toetamas muusikaterapeut, loovterapeut, käsitöö- ja puutööringi juhendaja ning    hingehoidja . Eluruumid ööpäevaringse teenuse elanikele asuvad kahel korrusel, toad on 1-2 kohalised. Lisaks tegevusruumid, privaatsed istekohad ja kööginurgad.  Eluruumid on jaotatud eraldi üksusteks, mis kannavad nime Pääsukodu ja Männikodu. Maja ümber on aed jalutamiseks, privaatseks olemiseks ja taimedega tegelemiseks. Peame silmas inimeste vaimse ja füüsilise tervise tasakaalu. Seetõttu on suur tähelepanu liikumisharjumuste kujundamisel, tasakaalustatud toitumise  propageerimisel,  unehügieenil ning sõbralikul suhtlemisel ja heal huumoril. Lisaks saavad elanikud käia ujumas, spordisaalis ja välijõusaalis. Majas on võimlemisruum ja trenažöör, kus saab  treenerite juhendamisel  harjutada. Maja lähedal on discgolfi ja terviserajad. Populaarsed on matkad loodusesse, töötajate ja elanike ühised  väljasõidud ja ekskursioonid. Oleme Eesti Spordiliidu liige ja osaleme aktiivselt Eriolümpia tegevustes. 

Transport

Ühendus Võru linnaga toimub ühistranspordi abil (2 korda tunnis liiguvad linnaliinibussid). Ühistranspordi kasutamine alates 01.07.2018 on tasuta. Asutusel on transpordivahendiks väikebuss, millega saab sõita tegevusteks väljaspoole hoolekandeasutust.

Huvitegevused ja üritused

Teenuse kasutajatel  on võimalus osaleda majas toimuvates huviringides: käsitööring, kunstiteraapia, muusikateraapia jne. Sageli liigutakse ja matkatakse looduses ning viiakse läbi asutusesiseseid üritusi: tähtpäevade tähistamine, karneval, piknikud jne. Korraldatud on teatrietenduste, kontsertide, näituste külastamist ja muid huvipakkuvaid üritusi. 

Teenusele saamine

  Riiklikule ööpäevaringsele  erihoolekandeteenusele (v.a. dementsuse diagnoos) saamiseks on vajalik esitada taotlus Sotsiaalkindlustusametile. Sotsiaalkindlustusamet  hindab  ja otsustab sobiva teenuse ning vormistab suunamiskirja teenusele.  Rohkem infot sotsiaalkindlustusamet.ee

Teenuse maksumus

Teenuse kasutajatel  on vajalik omaosalusena tasuda toitlustamise ja eluasemekulude eest ning riiklikult on rahastatud teenuse osutamisega seotud personalikulu ja muud teenuse osutamiseks vajalikud tegevused

 
Kogukonnas elamise teenus

Kogukonnas elamise teenuse osutamisega alustati 2015. aasta alguses. Teenus on mõeldud erivajadusega inimestele, kelle paremaks toimetulekuks, tööoskuste ja muude sotsiaalsete oskuste arendamiseks on loodud sobiv peresarnane elukorraldus koos majutuse ja toitlustamisega. Teenuse abil soodustatakse inimese iseseisvat toimetulekut ühistes majapidamisega seotud tegevustes ja muudes igapäevaseid oskusi arendavates tegevustes. Kogukonnas elamise teenust saama suunatud isik on kohustatud tasuma omaosaluse teenuse osutajale toitlustamise ja majutamise eest. Teenuse saamiseks on vajalik psühhiaatri suunamiskiri, seejärel tuleb pöörduda teenuse taotlemiseks Sotsiaalkindlustusameti poole.

Teenuse maksumus 

Teenuse kasutajatel  on vajalik omaosalusena tasuda toitlustamise ja eluasemekulude eest  ning riiklikult on rahastatud teenuse osutamisega seotud personalikulu ja muud teenuse osutamiseks vajalikud tegevused

Teenuse kasutajatele on toeks tegevusjuhendaja  päevasel ajal. Tegevusjuhendajaga koos  püstitatakse eesmärgid ja koostatakse tegevusplaan, mille raames peetakse silmas kõiki elukvaliteedi valdkondi. Igal teenuse kasutajal on oma tegevusjuhendaja, kellega analüüsida tegevusplaani eesmärke ja tegevusi ning teha plaanis muudatusi.  Tööealistele inimestele otsitakse koos töötegemise võimalusi. Vaba aja tegevustes pööratakse rohkem tähelepanu  füüsilisele aktiivsusele, looduses liikumisele  ja omavahelistele suhetele. Igapäevaelu oskuste hoidmiseks on võimalus  ise toitu valmistada. Hommikusöök valmistatakse üheskoos. Eluruumideks  on enamasti ühekohalised toad, mille korrashoiu ja puhtuse eest kannavad teenuse kasutajad ise hoolt.