Projektid

Hasartmängumaksu Nõukogu poolt toetatud projekt

Hasartmängumaksu Nõukogu poolt toetatud projekti abil „Pilootprojekt dementsusega inimeste pereliikmete toetamiseks Võrumaal 15.07-15.10.2015“ nõustati Võrumaal elavaid peresid dementsusega pereliikme käitumise mõistmiseks ja igapäevase toimetuleku paremaks tagamiseks. Projekti käigus nõustati 54 inimest.

"Tööle saamist toetavad hoolekandemeetmed 2012-2013“

Koostöös Sotsiaalkindlustusametiga jätkus koostöö „Tööle saamist toetavad hoolekandemeetmed 2012-2013“ punkt 3.1.2 Multiprobleemidega inimestele vajaduspõhiste teenuste pakkumine juhtumipõhise võrgustikutöö piloteerimine“ kaudu. Selle projekti raames osutati tugiisikuteenust, võlanõustamist, psühholoogilist nõustamist ja perenõustamist. Teenuseid osutati kokku 98-le inimesele.

Astangu Kutserehabilitatsioonikeskusega koostöös

Astangu Kutserehabilitatsioonikeskusega koostöös toimub 2015-2016 aastal rehabilittsioonimeeskonna spetsialistide väljaõpe erivajadustega inimeste töövõime hindamiseks HAMET metoodika alusel.  8 spetsialisti  saavad teoreetilised baasteadmised ja seejärel treenivad hindamist, mille tulemusena omandatakse metoodika kasutamise oskus. 

Hindamismetoodika HAMET on tööealiste erivajadustega inimeste kutsesobivuse, võimete ja töökäitumise eelhindamiseks kasutatav testide kogumik. See on standardiseeritud test, mis koosneb erinevate ülesannete soorituse ning erivajadusega inimese töökäitumise hindamisest. Testimise tulemusena anname hinnangu, millises vormis ja milliseid tööülesandeid on inimene võimeline täitma ning kuidas on võimalik tema töövõimet arendada.

„Psüühilise erivajadusega ja /või puuetega inimeste töölesaamist toetav programm“ 01.09. – 31.12.2012. 

Rehabilitatsiooniprogramm
Programm on suunatud täisealistele  psüühiliste erivajadustega  ja/või  puuetega inimeste töölesaamise toetamiseks. Programmi  kaasatakse 10 sihtgruppi kuuluvat inimest ja tegevused viiakse läbi 01.09. – 31.12.2012. Programmi partneriks on Võru Töötukassa. Koostöös töötukassaga pakub programm osalejale  sobiva valmisoleku ja motivatsiooni tekkimisel liitumist  tööturu teenustega, seda  nii programmi kestel kui programmi lõppemise järgselt.  Programmi jooksul toetatakse programmis osalejaid läbi seitsme planeeritud tegevuse: esimene  infoseminar, esmane valmisoleku hindamine Bostoni metoodika alusel, tööharjutused töötubades, grupinõustamised psühholoogi, sotsiaaltöötaja ja tegevusterapeudi poolt, karjäärinõustamine ning lõpphindamine. Programmis töötavad psühholoog, sotsiaaltöötaja, õde, tegevusterapeut  ja töötubade juhendajad  ning koostöös töötukassaga   karjäärinõustaja ja juhtumikorraldaja.   Programmi sisenemisel toimub osaleja esmane hindamine Bostoni psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni metoodika alusel. Hinnatakse rehabilitatsiooni vajadust,  valmisolekut muutuseks, personaalset  lähedust, eneseteadlikkust ja keskkonnast teadlikkust. Esmase  hindamise tulemuste põhjal valmib skaala, mille alusel on võimalik selgitada programmis osaleja tugevad ja arendamist vajavad valdkonnad. Programmis on olemas õmblus-, paberi- ja puidutöö ning koristamise, köögi-   ja põllutöö töötuba. Järjepidev ja intensiivne töötoas harjutamine aitab tööharjumust kujundada ja tööoskusi omandada.  Töötoas täidetakse töölehed, arvestades  inimese funktsionaalset võimekust. Kasutatakse  Bostoni psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni metoodika ja CEPAP isikliku rehabilitatsiooniplaani koostamisjuhendi alusel väljatöötatud töölehti, mis on kohandatud programmile lihtsustatud variandis. Töölehtede põhjal tehakse   tulemustest vahekokkuvõtted ja programm lõpeb lõpphindamisega.   Lõpphindamisel toimub vestlus programmis osalejaga , arutatakse läbi kõik hinnatud valdkonnad  ja formuleeritakse kirjalikult iga osaleja  funktsionaalse võimekuse tasemed, motivatsiooni muutuse tase ja püstitatud eesmärgi saavutamise tase. Vastavalt  tulemustele, suunatakse programmis osaleja,  kas avatud tööturule,  tööturu teenustele, tugiiisku teenusele või teistele sobivatele teenustele.Planeeritud on  programmis osalejate toetamine  ka pärast programmi lõppemist. Programmi kontaktisik on Anneli Roosmäe.
anneli.roosmae@ehtk.ee.

   Hasartmängumaksu Nõukogu poolt toetatud projekt:

   "MTÜ Lõuna – Eesti Erihooldusteenuste Keskuse tegevusjuhendajate tugiiisiku koolitus ja multidistsiplinaarse meeskonnatöö arendamine "

 
Projekti elluviimise periood on 01.07.  – 31.12.2012. Erihoolekandes on vajadus töötada noorukieas klientidega, kellel esineb nii vaimset alaarengut kui  ka rasket käitumis- ja isiksushäiret, kaasarvatud hüperaktiivsust. Nimetatud kliendigrupiga edukaks töötamiseks erihooldekodus on  vajalik  multidistsiplinaarse meeskonna hea koostöö. Projekti raames kaasatakse meeskonda lisaks tegevusjuhendajatele ka psühhiaatriaõde, psühholoog, loovtegevuste juhid ning  tugiisikud. Tugiisikut on vaja, et   saata  ja juhendada  individuaalselt klienti päevategevustes. Projekti käigus koolitatakse tegevusjuhendajaid tugiisiku ülesannete täitmiseks erihooldekodus. Meeskonnatöö oskuste arendamiseks  jagatakse teavet tegevusjuhendajatele  raske käitumis- ja isiksushäirega ning hüperaktiivsusega noorukite psühhiaatriliste probleemide ja väljendusviiside ning võimalike sekkumistehnikate tundmiseks.  Lisaks võimaldavad projektis planeeritud tegevused superviseerida  ja jõustada  erihooldekodu multidistsiplinaarset meeskonda. Projektis läbiviidud koolituse abil suurendatakse   töötajate psühhosotsiaalset  valmisolekut  ja oskusi  töötamiseks käitumis- ja isiksushäirete ning  hüperaktiivsusega klientidega. Projekt võimaldab Lõuna – Eesti Erihooldusteenuste Keskuses töötada psühholoogil, tugiisikul ja loovtegevuste juhendajal individuaalselt noorukieas klientidega, et suureneks nende toimetulek erihooldekodu keskkonnas teenuste kasutamise ajal.

 Euroopa Sotsiaalfondi ( ESF) raamprogramm

„Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed 2012-2013“ punkt 3.1.2

„Multiprobleemidega inimestele vajaduspõhiste teenuste pakkumine juhtumipõhise

võrgustikutöö piloteerimise kaudu“

Projekti raames osutatakse tugiisiku teenust multiprobleemidega isikutele alates 10.04.12. – 31.12.2013. Multiprobleemidega isikutena käsitletakse inimesi alates 15.eluaastast ja nende pereliikmeid, keda ei ole võimalik aidata kohalike omavalitsuste üksikteenuste või toetustega, sest isikul on rohkem kui üks takistus igapäevases toimetulekus, sh tööturul aktiivne olemine. Tugiisikud on läbinud tugiisikute koolituse koos teoreetilise ja praktilise osaga. Teenuse kasutajad suunatakse  teenusele koostöös sotsiaalkindlustusameti koordinaatori ja kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajaga. Teenus toetab ja motiveerib isiku töölerakendumist või töö säilimist või aktiivsele tööturuteenusele sisenemist. Lähtutakse kliendikesksuse printsiibist ja võrgustikutööst. Isikut toetav abinõu tuleneb konkreetsest isikust, tema vajadustest, võimalustest ja teda ümbritsevast keskkonnast. Tugiisikuteenuse pakkumisel peetakse silmas, et teenus oleks isikule võimalikult kergelt kättesaadav ja kompaktne. Tugiisikuteenuse osutamise põhimõtted tulenevad juhtumikorralduse meetodist. Isiku võimekuste väljaselgitamine, tema juhendamine, nõustamine ja toetamine viiakse ellu lähtuvalt teenuse kasutaja seatud eesmärkidest.

Euroopa Sotsiaalfondi raamprogramm "Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed 2012-2013" alapunkt 3.5.2. Rehabilitatsiooni- ja erihoolekandeteenuste kvaliteedijuhtimise süsteemi juurutamine“

 

EQUASS Assurance on sotsiaalteenuste kvaliteedisüsteem, mis on valitud hoolekande raamprogrammi "Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed 2012-2013" alapunkti 3.5.2. elluviimiseks.

Koostöös  Astangu Kutserehabilitatsiooni keskusega  juurutab Lõuna – Eesti Erihooldusteenuste Keskus kogu asutuse raames EQUASS Assurance kvaliteedisüsteemi. Korrastakse nii klienditööd kui personalitööd puudutavad valdkonnad. Tegevused viiakse ellu 2012 – 2013 aastal.

   Meede "Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutseharidusearendamine ning elukestva õppe võimaluste laiendamine

Projekt "Erihoolekande valdkonna kompleksse täiendkoolitus­süsteemi ning koostöövõrgustiku arendamine" nr 1.1.0801.10-0027"

Projekti koduleht: http://eta.edicypages.com/

Projekti kestus: 01.09.2010 - 31.08.2012

Projekti eelarve: 115 024,16 eurot
Projektitaotleja: Tartu Tervishoiu Kōrgkool, projektijuht: Merle Varik, merlevarik[at]nooruse.ee
Projekti partnerid:

             SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus, Angelika Armolik, angelika.armolik@tartuvthk.ee

             MTÜ Hüva Nõu, Teabe ja Praktilise Harjutamise Keskus Insight Outcome, Urve Tõnisson, urvetonisson@gmail.com  

             Sihtasutus Maarja Küla, Ly Mikheim, ly@maarjakyla.ee

             Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda, Kairit Numa, polvapik@hot.ee

             Hoolekandeteenused AS, Jane Etverk, jane.etverk@hoolekanne.ee

             MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus, Aire Klaus, Aire.klaus@ehtk.ee

             MTÜ Iseseisev Elu, Maire Koppe, info@iseseisev-elu.ee

Projekti üldeesmärk: Efektiivne ja jätkusuutlik koostöövõrgustik ning selge ja paranenud rollijaotus kõrgkooli, partnerite ja tööandjate vahel täiendkoolitussüsteemi arenduse kaudu 
 

Projekti peamine rõhuasetus on täiendkoolitussüsteemi analüüsil, koostöövõrgustiku ja koostöömudeli tõhustamisel, täiendkoolituskavade arendamisel ja uudsete õppemeetodi integreerimisel, koolitajate ning tegevusjuhendajate koolitamisel. Tööandjatega koostöö tulemuseks on koostöömudel, kuidas regulaarselt ja jätkusuutlikult kaasata tööandjaid.

Esimene tegevusjuhendajatele suunatud 260 tunnine õppekava arendus koostöös tööandjaga on Tartu Tervishoiu Kõrgkooli poolt läbiviidud ning esimene tegevusjuhendajate üldkoolitus toimub perioodil 10/2010-04/2011 (finantseeritakse omavahenditest), mis seondub käesoleva projektiga. Järgneb arendustöö 296t õppekava ning nelja erimooduli väljatöötamiseks. Seejärel viiakse läbi kahes etapis 7 täiendkoolitust ehk nn test-koolitust :

Testkoolituse I etapp: 

296 tunnine õppekava, koolitatakse kokku 60 tegevusjuhendajat (3 gruppi, sh 1 grupp Harjumaal ja 2 Tartus)

Testkoolituse II etapp: 4 erimoodulit

Ööpäevaringse tugevdatud toetusega erihooldus 40 tundi (ÖT40), koolitatakse kahes grupis kokku 40 tegevusjuhendajat sh koolitus Harjumaal ja Tartus)

Ööpäevaringse tugevdatud järelvalvega erihooldus (ÖJ60), koolitatakse kahes grupis Tartus kokku 40 tegevusjuhendajat

Alternatiivkommunikatsioonid 40 tundi (AK40), koolitatakse 20 tegevusjuhendajat Tartus

Dementsus 40 tundi (D40), koolitatakse 20 tegevusjuhendajat Tartus

Euroopa Sotsiaalfond 2007 - 2013

Prioriteetne suund 3: Pikk ja kvaliteetne tööelu

meede 1.3.1  „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine“

Projekt “Töövõimaluste suurendamine Võrumaal komplekse lähenemise mudeli abil”

Kestus: 01 / 04  /2010   -   30 / 04  /2012
Kokku projekti maksumus:    3 420 798
Struktuurifondi toetus:          3 017 094

Projekti raames lähenetakse sihtgrupi probleemide lahendamisele komplekselt, pakkudes individuaalse tegevusplaani koostamist, kutsealast koolitust, võimalust töötada vajadusel kaitstud töökohtadel, toetada inimest avatud tööturul konkureerimisel, püsivat võimalust kogu protsessi vältel saada toetust ja nõustamist tugiisikutelt ja spetsialistidelt, et tulemust saavutada ja  ka säilitada.

Projekti sihtgrupiks on eelkõige puuetega inimesed (eelkõige psüühikahäire ja vaimupuudega tööealised) ning ka pikkaajalised töötud, kelledele sobib antud lähenemine naasta tööturule.

Projekti raames planeeritakse tuua sisse välispartneri teadmised (Hollandis pikaajalised kogemused ja väljaarendatud toimivad keskused), et võtta kasutusele uusi metoodikaid. 

MTÜ Lõuna- Eesti Erihooldusteenuste Keskus saab täna osutada toetatud töötamise teenust 9- le inimesele (riigi eraldatud teenuse vahendid).  Antud vahendid katavad ainult teenuse tegevuskulud ja puuduvad võimalused luua kaitstud töökohti ning laiendada  pakutavate tööteenuste hulka. Olemasolevatest vahenditest ei ole võimalik  korraldada kutseõpet, mis vastaks sihtgrupi vajadustele ning  tõusetunud probleeme paremini ja komplektselt lahendada, mis parandaks oluliselt tulemuse  kvaliteeti. Samuti puuduvad vahendid sihtgrupi laiendamiseks, kuigi vajadus on olemas.

Projekti otsesed eesmärgid:

  1. Tõsta sihtgrupi enesehinnangut, töövalmidust,  töö- ja konkurentsivõimet läbi individuaalsete psühhosotsiaalsete- ja grupinõustamiste ja suhtlemise toetamisega.
  2. Tõsta sihtgrupi kutsealast ettevalmistust läbi jõukohaste erialakursuste, kus on loodud tingimused lähtuvalt sihtgrupi eripärast (grupi suurus, metoodika jms).
  3. Luua  tugiisikute (sh. juhendajate) ja spetsialistide näol tugivõrgustik, kes     kaasavad puudega inimesi sotsiaalsesse võrgustikku, toetavad tööotsinguis, töötamisel ja kaitstud töökohtadel.
  4. Luua  jõukohaste töövõimaluste olemasolu sihtgrupi liikmetele- tööharjutus, tööpraktika, tugiisikuga töötamine, kaitstud töökohad
  5. Välja arendatakse informeeritud ja toimiv koostöövõrgustik tööhõive probleemidega kokkupuutuvate ametkondade vahel maakonnas.
  6. Tuuakse sisse uudsed lähenemised psüühiliste erivajadustega inimeste töörehabilitatsiooni läbi välispartneri kaasamise, kellel on pikaajalised kogemused antud valdkonnas

Projekti tegevuste üldkirjeldus

Reorganiseeritakse olemasolev MTÜ Lõuna-eesti Erihooldusteenuste Keskuse päevakeskus  tööaktiviseerimiskeskuseks Võrus pikaajalistele töötutele ja puuetega inimestele- nn läbiastumismeetodil (avatud tööpäevadel 8h, kõigil projektis osalejatel võimalus lugeda lehti, on info vabadest töökohtadest  tööturul, ajutiste tööde ja avaliku töö korraldamine, saab kasutada arvutit, töötavad eneseabigrupid ja ühine vaba aja sisustamine).

Võetakse tööle tugiisikud (sh. juhendajad), kes toetavad sihtgruppi koolitustel, tööotsinguil ja töötamisel.

Luuakse töötoad  tööaktiviseerimiskeskusesse tööharjumuse kujundamiseks kaitstud töökohtadega (õmblus, puutöö, käsitöö tööruum).

Koostatakse koos kliendiga hinnang hetkeolukorrale ja töörehabilitatsiooni etapiviisiline tegevuskava, mille elluviimiseks on kliendil võimalus  saada  psühhosotsiaalset nõustamist nii individuaalselt kui ka grupiviisiliselt.

Korraldatakse koostöös Võrumaa Kutsehariduskeskusega psüühilise erivajadustega inimestele sobivas suuruses gruppides (5-7 inimest) kursusi erialase kvalifikatsiooni parandamiseks (koolituskava lisatud), mis võimaldaks töötada kaitstud töökohtadel, toetatud töökohtadel, tegeleda edaspidi ettevõtlusega, konkureerida avatud tööturul edukamalt.

Aktiivse töövahenduse väljaarendamine ja tööandjate nõustamine erivajadustega inimeste töölevõtmisel, sihtgrupi liikmete nõustamine ettevõtlusega alustamiseks.

Välja arendatakse maakonnas toimiv koostöövõrgustik tööhõive probleemidega  kokkupuutuvate ametkondade vahel.

Välja  arendatakse saadud kogemuste põhjal astmeline kompleksne süsteem pikaajaliste töötute rehabiliteerimiseks tööturule ning rakendatud välispartnerilt saadud kogemusi.

Koostatakse äriplaan töökeskuse tegevuse jätkamiseks projekti lõppemis