Ööpäevaringne erihooldus ja kogukonnas elamise teenus

Ööpäevaringne erihooldus  on mõeldud inimestele, kes vajavad igapäevaeluga toimetulekul abi ja juhendamist ööpäevaringselt. Ööpäevaringne erihooldus on jagatud kahte ossa vaimse tervise seisundi järgi:  üks teenuse liik on ööpäevaringne erihooldus ja teine liik on ööpäevaringne erihooldusteenus ebastabiilse remissiooniga klientidele. Rehabilitatsiooniplaanis on näidatud, millist teenust inimene vajab. Teenuse kasutajatele koostatakse eroihooldekodus individuaalne tegevusplaan, millele tuginetakse teenuse osutamisel.  Ruumid on renoveeritud 2009 aastal. Teenuse kasutajate  igapäevaelu korraldamisel püüame lähtuda võimalikult tavapärasest  ühiskondliku elu mudelist, mille kohaselt oleksid tasakaalus nii töised kui ka vaba aja tegevused. Teenuste osutamisel on eesmärk kaasata inimesi maksimaalselt oma võimete piirides igapäevaelu toimingutesse, mis tähendab, et midagi ei tehta klientide eest ära, vaid kliendid osalevad  kõigis  igapäevastes toimetustes  jõukohaselt  ise. Toitlustamine toimub soovi korral kolmel korral päevas, lisaks on õhtuoode (tee ja suupiste) ning tee või kohvipausid. 

Asukoht Lõuna- Eesti Haigla kõrval  võimaldab erakorralise- ja eriarstiabi kiiret kättesaadavust (sh. psühhiaatriline abi).

Võru linna lähedus võimaldab suunata inimesi kasutama  avalikke teenuseid, olla kursis üldise kogukonda puudutava informatsiooniga  ja leida  sobivaid  huvi- ja meelelahutustegevusi.

Transport

Ühendus Võru linnaga toimub ühistranspordi abil (2 korda tunnis liiguvad linnaliinibussid). Ühistrantspordi kasutamine alates 01.07.2018 on tasuta. Asutusel on transpordivahendiks väikebuss, millega saab sõita tegevusteks väljaspoole hoolekandeasutust.

 

Huvitegevused ja üritused

Teenusesaajatel  on võimalus osaleda majas toimuvates huviringides: käsitööring, kunstiteraapia, muusikateraapia jne. Sageli liigutakse ja matkatakse looduses ning viiakse löbi asutuse siseseid üritusi: tähtpäevade tähistamine, karneval, piknikud jne. Korraldatud on teatrietenduste, kontsertide, näituste  külastamist ja muid huvipakkuvaid üritusi. 

Teenusele saamine:

·        Riiklikule ööpäevaringsele  erihoolekandeteenusele (v.a. dementsuse diagnoos) on vajalik eelnev rehabilitatsiooniplaani koostamine, milles hinnatakse teenuse vajadust

·        Rehabilitatsiooniplaani ja kliendi avalduse alusel väljastab Sotsiaalkindlustusamet suunamiskirja teenusele

·        Vaba teenusekoha olemasolul sõlmitakse kliendiga või kliendi esindajaga erihoolekande teenuse osutamise leping

·        Lepingu pikendamine või uuendamine toimub ainult suunamise õigust omava asutuse/isikute otsuse alusel

·        Vastunäidustused suunamisele ja teenusele võtmiseks on: sõltuvus alkoholist või muudest narkootilistest ainetest; statsionaarset ravi vajav psüühikahäire; nakkavas     faasis olev nakkushaigus; ohtlikkus enesele või teistel

Teenuse maksumus

Klientidel on vajalik omaosulusena tasuda toitlustamise ja eluasemekulude eest  ning riiklikult on rahastatud teenuse osutamisega seotud personalikulu ja muud teenuse osutamiseks vajalikud tegevused

 

Kogukonnas elamise teenus

Kogukonnas elamise teenuse osutamisega alustati 2015. aasta alguses. Teenus on mõeldud erivajadusega inimestele, kelle paremaks toimetulekuks, tööoskuste ja muude sotsiaalsete oskuste arendamiseks on loodud sobiv peresarnane elukorraldus koos majutuse ja toitlustamisega. Teenuse abil soodustatakse inimese iseseisvat toimetulekut ühistes majapidamisega seotud tegevustes ja muudes igapäevaseid oskusi arendavates tegevustes. Kogukonnas elamise teenust saama suunatud isik on kohustatud tasuma omaosaluse teenuse osutajale toitlustamise ja majutamise eest. Teenuse saamiseks on vajalik psühhiaatri suunamiskiri, seejärel tuleb pöörduda teenuse taotlemiseks Sotsiaalkindlustusameti poole.

Saturday the 24th. 2013 Copyright by MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus Meegomäe küla Vöru vald Võrumaa 65526 tel 782 8720 mob: 53026209 e-post ehtk@ehtk.ee