Toetatud töötamine

Töötamise toetamise teenus
 
Teenus on  iseseisvalt elava või toetatud elamise teenust kasutava inimese toetamine töötamisel tavapärases töösuhtes.
 
 
toet_tootamine
Puutöö
 
Eesmärgiks:
    Töötaja (kliendi) ja tööandja toetamine (abistamine, juhendamine, nõustamine):
– inimese töölerakendamisel;
– töökoha ning töötingimuste inimese vajadustele vastavaks kohandamisel;
– tööandja ja kolleegide vahelistes tööalastes suhetes;
– vajadusel isiku juhendamine tööülesannete elluviimisel
 
Kriteeriumid teenusele saamiseks
 
• Töövõime kaotus vähemalt 40%
• Keskmine või raske puue
• Rehabilitatsiooniplaani tegevuskavas soovitus töötamise toetamise teenusele suunamiseks või rehabilitatsiooniteenuse osutaja kirjalik põhjendatud ettepanek töötamise toetamise teenusele suunamise kohta rehabilitatsiooniteenuse osutamise ajal
• Pidev vajadus toetuse ja juhendamise järele tööturul töötamiseks (tööl püsimiseks)
• Isik ei tööta töökohal, kus tööandja saab tööturutoetust väiksema konkurentsivõimega töötu töölerakendamiseks
• Isikule ei osutata samaaegselt kogukonnas elamise, ööpäevaringse hooldamise, ööpäevaringse tugevdatud toetusega hooldamise ega ööpäevaringse tugevdatud järelevalvega hooldamise teenust
• Isikule ei osutata tugiisikuga töötamise teenust «Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse» tähenduses
Monday the 19th. 2013 Copyright by MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus Meegomäe küla Vöru vald Võrumaa 65526 tel 782 8720 mob: 53026209 e-post ehtk@ehtk.ee